ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ข้อมูล

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ไม่มีทางออกทะเล มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย และสาธารณรัฐมอนเตเนโกร

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

พื้นที่ ๕๑,๑๒๙ ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงซาราเยโว (ประชากร ๓.๘ แสนคน)
ประชากร ๓.๙ ล้านคน (ปี ๒๕๕๓)   ประกอบด้วย ๓ เชื้อชาติหลัก ได้แก่ บอสเนีย (๔๘.๓%) เซิร์บ (๓๔%) โครอัท (๑๕.๔ %) และอื่นๆ (๒.๓%)

ภาษา บอสเนียน เซอร์เบียน โครเอเชี่ยน (เซอร์โบ-โครเอเชี่ยน)
ศาสนา ศาสนาอิสลาม (๔๐%) คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ (๓๑%) นิกายโรมันคาทอลิก (๑๕%) นิกายโปรเตสแตนท์ (๔%)
หน่วยเงินตรา marka (KM) อัตราแลกเปลี่ยน ๑.๕๔๐๑๘ KM เท่ากับประมาณ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ

ภูมิอากาศ ลักษณะอากาศแบบไกลทะเล มีร้อนและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมกราคมประมาณ ๐-๕ องศาเซลเซียส และเดือนกรกฎาคมประมาณ ๒๑-๒๕ องศาเซลเซียส

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย โดยปกครองประเทศในรูปแบบคณะประธานาธิบดี ๓ คน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายเซิร์บ ๑ คน ฝ่ายบอสเนียนมุสลิม ๑ คน และฝ่ายโครอัท ๑ คน สับเปลี่ยนกันดำรงตำแหน่งประธานทุก ๘ เดือน ปัจจุบันประธานคณะประธานาธิบดี (Chairman of the Presidency) ได้แก่ Dr. Haris Silajdzic (ฝ่ายบอสเนียนมุสลิม) ดำรงตำแหน่งประธานคณะประธานาธิบดีตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และจะครบวาระในเดือนพฤศจิกายม ๒๕๕๓ สมาชิกคณะประธานาธิบดี ได้แก่ นาย Zeljko Komsic (ฝ่ายโครอัท) และนาย Nebojsa Radmanovic (ฝ่ายเซิร์บ) ทั้งนี้ สมาชิกคณะประธานาธิบดีชุดข้างต้นได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ และการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

Dr. Haris Silajdzic

Zeljko Komsic

Nebojsa Radmanovic

ที่มาของข้อมูล

www.forumonlawcultureandsociety.org

www.sutra.ba

razglasaj.ba

http://www.mfa.go.th/main/th/world/74/10420-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2.html

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s